งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 32
Threeseason Bus Services
 
 

 
รหัส WS0101

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวนทร์ (4 วัน 3 คืน)

 
 
ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง
หงสา...พระธาตุมุเตา
พระธาตุอินทร์แขวน
สิเรียม...เจดีย์เยเลพญา

กำหนดการเดินทาง

เดือน
กำหนด
มกราคม
9-12 / 16-19 / 23-26 / 24-27 ม.ค. 57
กุมภาพันธ์
1-4 / 6-9 / 13-16 / 20-23 / 21-24 / 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 57
มีนาคม
6-9 /  13-16 / 20-23 / 21-24 / 27-30 มี.ค. 57
 

วันแรก
สุวรรณภูมิ – ย่างกุ้ง
17.00 น.
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าประตู 7 เคาน์เตอร์ N05-08 สายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
19.15 น.
ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สู่เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 332
20.00 น.
ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก
 
พักที่ GREEN HILL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สอง
ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณานำกระเป๋าเล็กเตรียมสัมภาระสำหรับ 1 คืน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นำท่านตักบาตร วัดไจ้คะวาย เพื่อทำบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณรนับพันรูป นมัสการ พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา พระเจดีย์ในสมัยเดียวกันกับพระเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี นำชมพระราชวังบุเรงนอง ชมโถงท้องพระโรง และบริเวณที่เคยเป็นตำหนักพระนางสุพรรณกัลยา
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร พร้อมอาหารพิเศษ กุ้งแม่น้ำเมืองหงสาวดี
 
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่าน แม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนนกสับยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่น้ำถูกพระสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่า ทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอช้าง เดินทางสู่ คินปุนแคมป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5-3 ชม. ถึงคินปุนแคมป์ หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารท้องถิ่น เพื่อขึ้นไปบนเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ 1 ชม. เดินทางเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน เปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง ใช้เวลาเดินทางโดยเสลี่ยง จากบริเวณนี้ประมาณ 45 นาที ผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่เคยเดินขึ้นภูเขา ขอแนะนำให้ใช้บริการเสลี่ยง ลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบ ผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลำ หามด้วยคน 4 คน ข้างหน้า 2 คน ข้างหลัง 2 คน เดินทางถึงที่พักโรงแรม ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมาก พระธาตุอินทร์แขวนหรือเจดีย์ไจ้ทีโย Kyaikhto Pagoda (Golden Rock) แปลว่าก้อนหินทอง ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนาให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก หลังรับประทานอาหาร อิสระพักผ่อน หรือนั่งสมาธิที่บริเวณองค์พระธาตุตามอัธยาศัย
 
พักที่ Kyaikhto Hotel / Mountain Top (ใกล้กับพระธาตุอินทร์แขวน)
วันที่สาม
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง
 
**อิสระทุกท่านทำบุญตักบาตรที่พระธาตุชมทัศนียภาพในยามเช้าตามอัธยาศัย**
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะชม วัดไจ๊ป๋อรอ (kyaikpawlaw) หรือวัดพระไฝเลื่อน ซึ่งมีอายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมีเรื่องเล่าที่น่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมาก พบบริเวณตำแหน่งไฝที่หน้าผากจะไม่ตรงกันเลยสักครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่เรียกวัดนี้เป็นอีกชื่อหนึ่งว่า วัดพระไฝเลื่อนนั้นเอง นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี กราบนมัสการพระพุทธรูปนอน ที่มีพุทธลักษณะ ที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งยังสามารถเลือกหาเครื่องไม้แกะสลักที่มี ให้เลือกอย่างมากมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุน มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ง โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คือ 1. พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) 2. พระพุทธเจ้ากุสันโธ (ทิศตะวันออก) 3. พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สถานที่รับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง จากนั้นนำท่าน สักการะโบโบยี หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย และชมพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต นำทุกท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า และยังเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ประดับด้วยทองคำแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่ประเมินค่าไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และบริโภคเจดีย์ (เครื่องใช้) ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ง 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ”
ค่ำ 
รับประทานอาหาร ณ แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชนิดให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่าพร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่าอันงดงามชดช้อย ณ ภัตตาคารลอยน้ำการะเวก บนทะเลสาบหลวง
 
พักที่ GREEN HILL HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่สี่
ย่างกุ้ง–สิเรียม– เจดีย์เยเลพญา–ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่าน เดินทางไปยังเมือง สิเรียม โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 1 ชม. จากนั้นนำทุกท่าน ชมความสวยงาม ของเจดีย์กลางน้ำ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่นับร้อยๆ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง
 
นำท่านเลือกซื้อสินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า นำทุกท่านนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า
 
จากนั้นชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว มีลักษณะทั้ง 9 ประการ ตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันจำนวน 3 ตัว สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.30 น.
เดินทางออกจากสนามบินกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8M 331
18.25 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 
****************************************
 
อัตราค่าบริการ

รวมภาษีสนามบินและภาษีตั๋วทุกชนิดแล้วสงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
กรุ๊ปเดินทางวันที
14-17 ก.พ.57
กรุ๊ปเดินทางวันที่  9-12 / 16-19 / 23-26 / 24-27 ม.ค. 57/1-4 / 6-9 / 13-16 / 20-23 / 21-24 / 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 57/6-9 /  13-16 / 20-23 / 21-24 / 27-30 มี.ค. 57
กรุ๊ปเดินทางวันที่
*****
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
24,499
23,999
*****
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
24,499
23,999
*****
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านมีเตียงเสริม
23,999
23,499
*****
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม
23,499
22,999
*****
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ
6,500
6,500
*****

อัตรานี้รวม
-           ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง –กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
-           ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
-           ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
-           ค่าที่พัก 3 คืน
-           ค่าเสลี่ยง / ค่าวีซ่าพม่า / ค่าภาษีสนามบินย่างกุ้ง
-           ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
-           ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
-           ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
-           มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ 2 USD/คน/วัน + ค่าทิปคนขับรถ 1 USD/คน/วัน + ทิปหัวหน้าทัวร์ 2 USD/คน/วัน + ทิปคนหามเสลี่ยง
4,000 จ๊าด/ขา + / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าธรรมเนียมใช้กล้อง
ถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่
น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7
% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
สำรองที่นั่ง
 
ชำระมัดจำในวันที่จอง ที่นั่งละ  10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง หรือตามส่วนที่ทางสายการบินเรียกเก็บ ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต / ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ /พร้อมระบุชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ ส่ง FAX เบอร์ 02-530-1257 ทางบริษัทฯถือว่าเป็นการจองครบถ้วนสมบูรณ์
 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี     
 
 ชื่อบัญชี นายติณณ์ ศุขโกเมศ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว 71 เลขที่ 253-214976-2
 ชื่อบัญชี นายติณณ์ ศุขโกเมศ ธ.กรุงไทย      สาขาลาดพร้าว 71 เลขที่ 760-0-10709-0
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน                     / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-15 วัน                  / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน                    / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า ***วีซ่ากรุ๊ปใช้เวลายื่น 7 วันทำการ***
 
หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
 
 ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท
 
หมายเหตุ
 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นในลักษณะเหมาจ่าย
เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศพม่า