Threeseason Bus Services
 
 

 
รหัส TS03

แอ่วเหนือขึ้นดอย ตามรอยพ่อหลวง (3วัน 2 คืน)

 
 
โครงการหลวง อินทนนท์ / ปางดะ / แม่สาใหม่ / หนองหอย

 

กำหนดการเดินทาง
เดือน
กำหนดการเดินทาง
ตลอดปี
ออกเดินทางวันเสาร์ วันอาทิตย์
 
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่แรก  
ดอยอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์-ขันโตกเบญจรงค์
เช้า 
พบคณะ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ชมยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ดอยอินทนนท์ กการะสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ ชมกุหลาบพันปี ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อ่างกา นมัสการ พระธาตุนภเมทนีดลและพระธาตุนภพลภูมิสิริ ซึ่งกองทัพอากาศ สร้างถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เที่ยง   
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (1)                   
 
ชม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ โดยเจ้าหน้าที่โครงการหลวง ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2522 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา ซึ่งดำเนินงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชพันธุ์เกษตรอีกด้วย ชมแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เช่นแปลงปลูกกุหลาบ เบญจมาศ และท่านสามารถเลือกซื้อไม้ ดอกไม้ประดับจากโครงการหลวงได้ ชมการเพาะเลี้ยงปลาเทร้าในธารน้ำตก ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่บ้านขุนกลาง สมควรแก่เวลา
เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารขันโตกเบญจรงค์ (2)
พร้อมชมการแสดงโชว์ศิลปะเมืองล้า   
วันที่สอง  
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สถานีเกษตรหลวงปางดะ แม่สาใหม่ - โครงการหลวงหนองหอย
เช้า       
ตื่นรับอากาศยามเช้าอันสดชื่น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
 
เข้าสู่วัดพระสิงห์สักการะบูชา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง จากนั้นออกเดินทางสู่ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ. สะเมิง ซึ่ง ปี 2522 มูลนิธิ โครงการหลวงได้เลือกพื้นที่ในสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง ของกรมวิชาการเกษตร หมู่บ้านปางดะ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนำทุกท่านเข้าชมผลการดำเนินงานด้านต่างๆ งานวิจัย งานส่งเสริม และเยี่ยมชมแปลงงานวิจัยผัก งานทดลองสาธิตไม้ผล เช่น องุ่นไร้เม็ด มะเดื่อฝรั่ง มะเฟื่องไต้หวัน และส้มสายพันธุ์ต่างๆ 
เที่ยง    
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (4)
บ่าย      
นำท่านชมพิพิธพันธุ์ชาวเขา ณ บ้านแม่สาใหม่ ชมโครงการหลวงหนองหอย  อ. แม่ริม  จ. เชียงใหม่ ชมแปลง ส่งเสริมผักเกษตร   ตามฤดูกาล  เช่น  แครอท   ผักกาดหอมห่อ   กะหล่ำปลี  ปวยเหล็ง  งานวิจัยไม้ผล  เช่น  พลัม  องุ่น  เป็นต้น
เย็น      
สมควรแก่เวลากลับสู่ที่พัก โรงแรมเชียงใหม่ ภูคำ หรือระดับเทียบเท่า
ค่ำ        
บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)
 
อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของขวัญของฝากกับแหล่งช้อปปิ้งที่ไนท์บาซาร์ หรือ ถนนคนเดิน
วันที่สาม  
วัดพระธาตุดอยสุเทพ  ซื้อของฝาก - บ่อสร้าง
เช้า       
ตื่นรับอากาศยามเช้าอันสดชื่น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
 
เก็บสัมภาระ...อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ นมัสการ องค์พระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เพื่อความเป็นสิริมงคล และชมวิวเมืองเชียงใหม่อันประทับใจ นำท่านสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่เริ่มชักชวนประชาชน สร้างทางจากเชิงดอย ถึงพระธาตุดอยสุเทพ รวมระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ
 
จากนั้น แวะซื้อของฝากคนทางบ้านที่ ร้านวนัสนันท์ สถานที่ขายสินค้าพื้นเมืองเชียงใหม่ ให้ท่านเลือกผลิตภัณฑ์ต่างของเชียงใหม่ อาทิ น้ำพริกหนุ่ม, น้ำพริกอ่อง, แค๊บหมู, หมูยอ ฯลฯ
เที่ยง    
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
บ่าย      
ชมอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่ บ้านบ่อสร้าง ชมการสาธิต การทำเครื่องเงิน ณ โรงงานผลิตเครื่องเงิน และเครื่องหนังให้ท่าน   เลือกซื้อเพื่อเป็นของที่ระลึก จากนั้นอำลาคณะส่งท่านกลับ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ หรือสถานีรถไฟ

 

****************************************************

อัตราค่าบริการ

รายการ
กรุ๊ปเดินทางวันที่
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน
x,xxx
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
x,xxx
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านมีเตียงเสริม
x,xxx
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม
x,xxx
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ
x,xxx

 

หมายเหตุ :   

อัตราค่าบริการนี้รวม
            - ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
            - ค่ายานพาหนะ,ค่าล่องเรือ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ>
            - ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่/ค่าล่องเรือ ทุกแห่งตามรายการระบุ
            - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
              ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
            - ค่าเจ้าหน้าที่วิทยากรของโครงการหลวง,ค่ามัคคุเทศก์ และทีมงานคอยอำนวยความสะดวก
              ตลอดการเดินทาง
 
อัตราค่าใช้จ่ายไม่รวม
            - ค่าเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ - เชียงใหม่
            - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
            - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
 
สำรองที่นั่ง
            - ชำระมัดจำในวันที่จอง ที่นั่งละ  1,500  บาท
            - ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง หรือตามส่วนที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
            - ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต / ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ /พร้อมระบุชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ
            - ส่ง  FAX เบอร์ 02-530-1257   ทางบริษัทฯถือว่าเป็นการจองครบถ้วนสมบูรณ์
 
เงื่อนไข
            - รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ
              ผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
            - ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากสมาชิกไม่ครบ 4 ท่าน
 
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้ 
            - หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
            - หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
              เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ  ได้ชำระค่าใช้จ่ายก่อนออกเดินทาง
            - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ ได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึง
              ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก /ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง
              วันเวลาเดินทาง
 
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี     
โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ นางสาววิจดา   นพคุณ
         ธนาคารกสิกรไทย     บัญชีออมทรัพย์        เลขที่บัญชี 757 -2 - 25890 - 9 
โอนเงินเข้าบัญชี   ชื่อ นายติณณ์   ศุขโกเมศ
         ธนาคารไทยพาณิชย์   บัญชีออมทรัพย์       เลขที่บัญชี 093- 224716 - 8